محسن حسن زاده سرمربی فرش آرای مشهد در مورد شرایط تیمش گقت.