بی‌توجهی ابوالمشاغل فدراسیون فوتبال به فوتسال

بی‌توجهی ابوالمشاغل فدراسیون فوتبال به فوتسال

رئیس کمیته فوتسال در حالی‌که باید زمان بیشتری را برای این رشته تیمی پرافتخار تخصیص دهد، اما به دلیل مشاغل و مناصب متعدد تمرکز لازم و کافی را برای رسیدگی به امور فوتسال ندارد تا با انتقادات گسترده‌ای مواجه شود.