هجمه‌های بیرون گودنشین‌ها ما را دودل کرده بود/ امسال چیپس کامل بهتری را می‌بینید/ از آنها که به داخلی پایبند نماندند شکایت می‌کنیم/ بی‌غم نخواست سرمربی باشد

هجمه‌های بیرون گودنشین‌ها ما را دودل کرده بود/ امسال چیپس کامل بهتری را می‌بینید/ از آنها که به داخلی پایبند نماندند شکایت می‌کنیم/ بی‌غم نخواست سرمربی باشد

مالک باشگاه چیپس کامل مشهد گفت: ما امسال به دلیل شرایط سخت اقتصادی و همچنین هجمه عده‌ای از بیرون گودنشین‌ها در حقیقت برای ادامه حضور در لیگ‌برتر دودل شده بودیم اما در نهایت یاعلی گفتیم.