تورنمنت شیراز سه جانبه شد

تورنمنت شیراز سه جانبه شد

رئیس کمیته فوتسال گفت: طبق برنامه قرار است تیم ملی در بهمن ماه یک تورنمنت ۳ جانبه در شهر صدرای شیراز برگزار کند.