منصوری شرافت کاری رسانه را هم زیر سئوال برد/ بهترین نتایج شهروند با من بوده چرا انگ تبانی بخوریم؟/ همه شانس قهرمانی دارند

منصوری شرافت کاری رسانه را هم زیر سئوال برد/ بهترین نتایج شهروند با من بوده چرا انگ تبانی بخوریم؟/ همه شانس قهرمانی دارند

سرمربی کراپ الوند گفت: متاسفانه با چیزهایی که در انعکاس از قرچک رقم خورد و عقب افتادن چهار بر صفر ما را جور دیگری انعکاس دادند باید بگویم که دوستان شرافت کاری رسانه را هم با اقدام خود زیر سئوال بردند.