شــمس: معصومی و حسن زاده بهترین های تاریخ فوتسال ایران هستند/ ناظم الشریعه جاه طلب بسیار موفق عمل کرده است/فوتسال ایران خیلی به فوتســال برزیل نزدیک است/در مورد یاری و مظفر نظری ندارم

شــمس: معصومی و حسن زاده بهترین های تاریخ فوتسال ایران هستند/ ناظم الشریعه جاه طلب بسیار موفق عمل کرده است/فوتسال ایران خیلی به فوتســال برزیل نزدیک است/در مورد یاری و مظفر نظری ندارم

رئیس کمیته فوتســال کانون مربیان ایران با چهره همیشــگی خندانش دعوت ما را برای انجام گفتگو پذیرفت و به سواالت ما پاسخ داد که حاصل این گفتوگو را میخوانید.