در ادامه بررسی تیم ها امروز عملکرد تیم شهرداری ساوه را مورد تحلیل قرار می دهیم.