چین سری:پا به توپ بودن و دروازبانی توسلی خیلی خوب است / صبر افراد باشگاه و اعتمادی که به جوانان کردیم نتیجه داد

چین سری:پا به توپ بودن و دروازبانی توسلی خیلی خوب است / صبر افراد باشگاه و اعتمادی که به جوانان کردیم نتیجه داد

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو گفت: پیش بینی این حساسیت را در جدول می کردیم زیرا اول فصل خیلی ها ایرادمی گرفتند که چرا نامی نو قهرمان فصل پیش شرایطش به این شکل است. ما تلاش کردیم به مرور زمان اهداف خود را پیگیری کنیم.؛
چین سری: اعتماد به جوانان نتیجه داد/پیش بینی این حساسیت را در جدول می کردیم

چین سری: اعتماد به جوانان نتیجه داد/پیش بینی این حساسیت را در جدول می کردیم

سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو گفت: پیش بینی این حساسیت را در جدول می کردیم زیرا اول فصل خیلی ها ایرادمی گرفتند که چرا نامی نو قهرمان فصل پیش شرایطش به این شکل است. ما تلاش کردیم به مرور زمان اهداف خود را پیگیری کنیم.؛